ఆంధ్రప్రదేశ్‌ప్రభుత్వ భాషాసాంస్కృతికశాఖ మరియు అధికారభాషాసంఘం ద్వారా అంతర్జాతీయమాతృభాషాదినోత్సవం సందర్భంగా నిఘంటునిర్మాణరంగానికి ఇచ్చే విశిష్టపురస్కారం "ఆంధ్రభారతి"కి బహూకరించారు.

Telugu Dictionary Search


Sanskrit Dictionary Search

AndhraBharati AMdhra bhArati